skip to Main Content
Приложение на растителното биоразнообразие в градска среда (част 1)

Приложение на растителното биоразнообразие в градска среда (част 1)

image
1.7.2021

Биоразнообразието на флората в България се обуславя от разнородния климат, хидрология, геология и топография на страната. Срещат се около 4200 висши растителни вида и около 3700 вида водорасли и мъхове. Човешката дейност (изсичане на гори, пресушаване на влажни зони, строителство, замърсявания, прокарване на пътища и прекомерно ползване на природни ресурси) оказва неблагоприятно влияние върху биоразнообразието, води до намаляване и унищожаване на много растителни видове, нахлуване на чужди за екосистемите видове, пожари, наводнения и др. природни катастрофи и катаклизми. Защитени от Закона за биологичното разнообразие са около 400 растителни вида, застрашени от изчезване. Повече от 700 са включени в Червената книга на България.

Зелени покриви и вертикално озеленяване

Градската среда става все по-натоварена, зелените площи намаляват с разширяването на урбанизираните територии, а нуждата от зелени кътчета става все по-осезаема. Разработени са методи, които да развиват адаптивния потенциал на видовете с цел справяне с климатичните промени в бъдеще. С напредването на технологиите добри резултати за повишаване качеството на живот в градска среда, увеличаване на озеленените площи, намаляване на замърсяването, намаляване на дневните температурни флуктуации, опазване на биоразнообразието и др., показват зелените покриви и вертикалното озеленяване.

Втора част на статията можете на намерите тук.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel