skip to Main Content
Социалната роля на ботаническите градини

Социалната роля на ботаническите градини

image
28.7.2021

Ботаническите градини са градини със специално предназначение – в тях се провеждат мероприятия по опазване ex situ (извън естественото  местообитание на растенията) на редки и застрашени растителни видове. Тяхната основна задача е свързана с разширяване познанията за растителното царство и имат свое значимо място в живота на хората, различно оценявано от ботаници, политици и отделните представители на обществото.

Като се има предвид, че екологичните и социалните въпроси са толкова тясно преплетени, нарастването на социалната роля е жизненоважно, за да могат ботаническите градини и други научни и образователни институции да докажат своята съвременна значимост, като се ангажират с местните си общности по въпроси от взаимен интерес. При отглеждането и опазването на растителните видове повечето ботанически градини подхождат от научна гледна точка, а не от социална. Повишаването на осведомеността в обществото, възпитаване на младото поколение в дух на отговорност и екологично мислене чрез тези институции е жизненоважно за установяването на хармонични отношения между човечеството и растенията и тяхната естествена среда.Използвайки подходи на участие, като съвместно творчество и достигане до по-разнообразна „публика”, ботаническите градини се стремят да се превърнат от място за „приятен ден навън”, наслаждавайки се на спокойствието и релаксацията, които предлагат в място за допълнително образование или дейност, свързана с опознаването и опазването на растителното разнообразие. Много от посетителите са запалени градинари или се интересуват от подобряване начина на живот и опазване на околната среда. Голяма част от тях са просто туристи, които възприемат ботаническите градини, като красиво място, в което да прекарат няколко часа на път за друго такова място. Обществата стават все по-откъснати от естествения свят, а необходимостта от устойчив начин на живот и справяне с проблемите, свързани с урбанизацията и индустриализацията в развиващия се свят – все по-голяма.

„Докато урбанизацията подобрява възможностите за икономически растеж, достъп до услуги и инфраструктурно развитие, тя също така често оказва значително въздействие върху качеството на местното и регионалното развитие… По-специално намаляването на достатъчно площи от зелени или естествени пространства в градските зони доведе до намаляване на екосистемните услуги и ползите, жизненоважни за устойчив живот в градовете.” (Ward, Parker and Shackleton 2010:49).

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel