skip to Main Content
Зеленината повече от красота и здраве

Зеленината повече от красота и здраве

image
16.9.2020Зеленината в нашата жизнена среда е ползотворна не само за нашето здраве и благополучие. Тя подпомага управлението на водите и подпомага биоразнообразието в застроените райони, както намалява и шумовото замърсяване. Зеленината също ома положителен ефект върху цената на недвижимите имоти. 

Какво прави зеленината?


 • Малко количество от дъжда се задържа от растителността, след което се изпарява от повърхността на растенията, като така намалява количеството вода, което трябва да премине през дренажната система

 • Част от дъжда се абсорбира от почвата и никога не достига до дренажната система. Това води до намаляване на количеството вода в канализационните системи, помага да се запази качеството на повърхностните води и предотвратява наводняването на жилищни сгради

 • Разумното засаждане на зелени площи ( зелени покриви, затревени отточни канали, озеленени вдлъбнати форми на терена) предоставя още по-голяма защитна способност

 • Озеленяването в близост до домовете увеличава тяхната стойност от 4 до 15% в зависимост от местните условия

 • Доброто озеленяване е изключително важно за биоразнообразието в градските райони, запазване дори 10% от градските площи за озеленяване предоставя хабитати за пеперуди и пчели

 • Озеленяването може да намали шумовото замърсяване
Приложения:

 • Зелени покриви и стени

 • Дворове и покривни градини

 • Интериорни растения в жизнената среда, офиси училища и здравни заведения

 • Цветя, храсти и дървета около сгради и обществени паркове и градини

 • Затревени отточни канали и вдлъбнати форми на релефа в паркове и градини

 • Открити цветни и градински лехи, хотели за насекоми


Управление на водите

Увеличаването на зелените зони в градските райони подобрява управлението на водите и намалява неблагоприятните ефекти от интензивните валежи. 

Как зеленината въздейства?

Незапечатаната земя под растенията улавя повече дъжд отколкото бетоновата повърхност, като така позволява и да се изпари повече вода. Широколистните гори могат да задържат 5-20% от годишните валежи, а иглолистните дори 50%. Допълнителни 5-34% валежи могат да се изпарят от земята. Растителността в градските райони може да достигне същите нива на задържане и изпарение на водата.В зелените площи водата е свободна да проникне в почвата и да захрани подземните води.
Част от тази вода се поглъща по-късно от растителността, а друга част от водата се изпарява. Това означава, че се намалява повърхностния воден отток към канализацията.
Скоростта на отвеждане на водите зависи от типа на почвата и може  над 50мм/ч в райони с ефективен дренаж ( груб пясък). Зелените площи подобряват инфилтрацията, тъй като вегетативните площи с обширни коренови системи абсорбират водата много по-ефективно, отколкото голата земя.


Зелените покриви (особено върху големите сгради, като фабрики, болници и големи офиси) спомагат за намаляване на пиковите оттоци.Обширните зелени покриви (т.е със субстрат от най-малко 15см) постигат най-голям ефект и могат да задържат до 50- 80 % от валежите, които от своя страна по-късно позволяват да се изпари водата. Този ефект се получава при малки до средни валежи, за интензивни валежи задържането от покривните градини е недостатъчно.

Качество на водата: Растенията понякога могат да се използват и в промишлени обекти за органично филтриране на отпадъчни води чрез хелиофилни филтри. Зелените брегове и тези филтри могат да се използват в градовете за подобряване на качеството на водата. Вертикалните хелиофилни филтри са ефективни при органичното пречистване на битовите отпадъчни води от замърсители като азот, фосфат и тежки метали.Предложения:

 • Увеличаването на съотношението на вегетативните площи към застроените площи намалява количеството вода, което изисква обработка. Зелените покриви също допринасят в това отношение.

 • Дълбоко вкоренените растения (дървета и храсти) улесняват проникването на вода в по-дълбоките слоеве на почвата. Различното земно покритие (дървета в комбинация с храсти и подраст) са най-ефективни и също така предотвратяват уплътняването и ерозията на почвата.

 • Засаждането на растенията в отточните канали подобрява инфилтрацията, допринася за биологичното разнообразие, прави ги подходящи за екологични преходни зони и подобрява възприеманата стойност на зелените площи в квартала. Тези растения в каналите трябва да могат да издържат както на временни, понякога и на високи нива на водата, така и на сухи периоди. Засаждането на дървета по ръба на отточните канали ( вместо в тях) също дава повече възможности.


Биоразнообразие

„Биоразнообразие“ то е многообразието от живи организми. Широката гама от различни видове растителност ще осигури висока степен на биоразнообразие. Колкото по-разнообразна е растителността, толкова повече живот ще привлече. Голям брой опрашващи насекоми и различни видове растителност от своя страна са източник на храна за птици и други животни. Опрашвачите ( и опрашването) следователно представляват важна връзка в екосистемите, което ги прави от съществено значение за биоразнообразието. Много жители на града оценяват присъствието на природата като създават къщички за птици, пчелни хотели и хранят птици през зимата.Как зеленината въздейства?

 • Засаждането на медоносни растения е важно за привличането на пчели, пеперуди и други насекоми. Птиците и дребните бозайници също предпочитат да обитават райони с високо биоразнообразие.

 • Интродуцираните растения могат да бъдат ценно допълнение към градската среда: те увеличават биологичното разнообразие и удължават сезона на цъфтеж, като осигуряват повече храна за опрашващите насекоми.

 • Само 10% от растителността в градските райони може да осигури добро местообитание за пеперуди и пчели, при условие, че има достатъчно разнообразие, храна и растителността е свързана в мрежа.


Препоръки:

 • Зелените покриви и фасади могат да бъдат използвани за увеличаване на биологичното разнообразие, тъй като осигуряват храна и безопасно място за насекоми и птици, могат да бъдат добавени към 10%-то озеленяване и действат ефективно като връзки между различни зелени площи.

 • Зелените зони не трябва да се намират на повече от 500 метра разстояние, като зоните трябва да съдържат и източници на храна за насекомите.


Шум

Растенията и растителността са от решаващо значение за начина, по който се възприема шума и шумовото замърсяване от трафика и промишлеността.Звукът, идващ от дърветата и растенията, обикновено се смята за доста приятен, както директния (шумолене), така и косвения (птици) и може частично да прикрива други шумове. Този факт, заедно с по-високото качество на жизнената среда, може да служи за отвличане на вниманието от източниците на шумово замърсяване, като ги прави по-малко притеснителни. Поради това растителността може да намали възприемането на шумовото замърсяване.

Обикновено растителността има малко или никакво въздействие върху действителните нива на шума. Използването на растителност като звукова бариера изисква създаването на много гъсти насаждения, тъй като дори зелените бариери срещу шум в допълнение с друг вид ограда.

Стойност на недвижимите имоти:

Растенията създават привлекателност и играят роля при привличането на хора с високи доходи в градските райони

Как зеленината въздейства?

 • Зеленината увеличава стойността на недвижимите имоти: гледките към водна площ увеличават стойността на имота с 15%, отворените пространства с 10%, парковете с 6% и локалните градини с 5%.

 • Зеленината разкрасява околната среда, декорира сградите и създава привлекателност за района като го прави по атрактивен за живущите и за бизнеса.
  Приятните зелени площи създават среда за добър живот, което е важен фактор за големи международни компании при вземане на решение къде да се устроят.

 • Престъпленията в зелените квартали са по-ниски, а жителите се чувстват по-безопасно 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel