skip to Main Content
Зеленината и образователната среда

Зеленината и образователната среда

image
2.6.2020

 

Зелените площи в и около училищата, детските заведения и кампусите са полезни за климата в образователните институции, както вътре, така и извън тях.  Те имат положителен ефект върху здравето и общото благосъстояние на учениците и на персонала, подобрявайки постиженията на учениците и способността им да се концентрират, както и създават по добър социален климат.

Какво прави зеленината?


 • Зеленината в класните стаи пречиства въздуха: намалява концентрациите CO2 и летливи органични съединения, като поддържа въздуха свеж и здрав.

 • Външната растителност се бори с летните горещини в и около училището, което означава по-малко топлинен стрес и по-малко изкуствено охлаждане.

 • Зелените покриви и фасади увеличават изолационния капацитет на сградата, като така намаляват разходите за отопление и охлаждане.

 • Влагата, отделена във въздуха от растенията, помага при сух въздух, намалява главоболието и подобрява концентрацията.

 • Видимата зеленина, както на закрито, така и навън, намалява стреса и повишава способността за концентриране.

 • Зелените детски площадки насърчават играта на открито и стимулират създаването на по-добър социален климат.


Приложения на зеленината:

 • Зелени покриви и фасади.

 • Разположение на растения в столовата, централните пространства и (където е възможно) в класните стаи / лекционни театри.

 • Зелени разделителни стени и мобилни растителни пана.

 • Зелени граници, с възможност за създаване и на зеленчукови градини.

 • Дървета на детските площадки и в дворовете на училищата.

 • Обграждане на сградите с растения.


Доказан успех:

 • Практическо проучване в осем класа от началните училища показва 20% увеличение на представянето, когато има растения в класната стая.

 • Деца в класните стаи, на които има растения, показват с 7% по-малко поява на здравословни проблеми.

 • Зелените „игрища“ са по-малко податливи на вандализъм: “ Децата не само слагат растенията в земята, но и внимават да не стъпват върху тях и да ги оставят на мира“, казва един учител.

 • В 8 основни училища в Ню Йорк интегрирането на зеленчукови градини в училищната учебна програма е увеличила физическата активност и понижила заседналия начин на живот на учениците.


Температурата:

Училищата почти винаги се намират в градските райони, където средните температури са по-високи от тези в околните райони ( ефект на „топлинния остров“). Този ефект се наблюдава, както в метрополисните, така и в провинциалните градове, и се увеличава с гъстотата на застрояване. Измерените максимални разлики варират от един до няколко градуса, като пиковите стойности достигат около 8 градуса, а екстремните стойности или удължената продължителност също могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето. Нарастващата градска плътност и глобално затопляне ще увеличат честотата на периодите на топлинен стрес в града.

Как зеленината въздейства:

 •  При високи температури всички хора, включително деца и преподаватели, се чувстват по-добре в зелена среда.

 • Зелените покриви ( и в комбинация със зелени фасади) подобряват изолацията на училищните сгради, както и качеството на обучителната среда. Като резултат разходите за отопление и охлаждане също намаляват.

 •  Сянката на дърветата над площадките за игра увеличава топлинния комфорт по време на топло време, както и увеличава и възможностите за игра.


Концентрацията:

За да учат ефективно, учениците трябва да могат да се концентрират. Разбира се, това зависи в голяма степен от уменията и ентусиазма на учителя, както и от собствените интереси и способности на учениците. Изследванията показват, че физическата среда на училището също има ефект, като зеленината в училищата може да има благоприятен ефект.

Как зеленината въздейства:

 • Растенията в класните стаи могат да насърчат по-добро социално поведение и да намалят нивата на заболяване

 • Зелените стени помагат на учениците са повишат нивото си на внимание.

 • Изгледи към зеленина от класните стаи, където учениците почиват, помагат за по-бързо възстановяване на концентрацията и намаляват стреса.

 • Според лабораторните изследвания дори и бегъл поглед на зелен покрив може да има положителен ефект.

 • По- зелените учебни площи са взаимно свързани с подобряване на когнитивното развитие по отношение на работната памет и концентрацията.


Физическата активност:

Липсата на физическа активност ( както и затлъстяването) е основен рисков фактор за здравето.
Традиционно тренировките винаги са се фокусирали върху умерена до интензивна активност – не се прави разграничение между леката активност и седящо положение. Последните резултати показват, че заседяването е сам по себе си рисков фактор и вече са разработени международни насоки за децата, които посочват, че не трябва да се прекарва да се прекарва повече от два часа пред телевизора или компютъра на ден. Разнообразието от физически движения също е важно за развитието на двигателните умения на децата. Зелената среда може да предостави, както пространство, така и мотивация да се движат в нея.

Как зеленината въздейства:

 • Децата в детските заведения с качествени зелени открити пространства прекарват повече време навън и съответно показват по-ниски нива на затлъстяване.

 • Големите зелени открити пространства насърчават физическата активност сред децата от начален етап на училище и също така помагат на момичетата да останат активни през годините.

 • Децата, които често играят в зелени площи, които предлагат разнообразни дейности по време на игра, демонстрират по-добро двигателно развитие.

 • Градинарството сред учениците в училище спомага за смекчаване на заседналия начина на живот на децата.


Качеството на въздуха:

Основните замърсители на въздуха в градските райони (азотни оксиди (NOx), фини прахови частици (PM10/PM2.5) и летливи органични съединения като бензен) идват от промишлеността и транспорта. Дългосрочното изложение на тези вещества води до белодробни проблеми и сърдечно-съдови заболявания. Реално няма безопасна долна граница на концентрациите на тези съединения, като те могат да се повишат значително в районите, близо до оживени улици или кръстовища.
Често качеството на въздуха в затворени помещения в училищните стаи е лошо; големия брой деца и учители в сравнително малко пространство често предизвикват значително повишаване на нивата на CO2. В затворените помещения могат да присъстват и летливи органични съединения от строителни материали ( като формалдехит и бензен).

 Как зеленината въздейства:

 • Гъстата растителност ограничава потока на мръсен въздух в училищната среда идващ от съседните натоварени улици.

 • При достатъчно светлина и вода, растенията поглъщат CO2 от въздуха, което помага да се намалят нивата на CO2 в околната среда. Проведено проучване в класните стаи, съдържащи растения, показва понижение на концентрациите на CO2 с 10-20% в сравнение с класните стаи без растения.

 • Растенията също така могат да абсорбират формалдехит и бензен от атмосферата. Направено изследване в училище в Португалия показва, че растенията могат да причинят намаляване с 50% на летливите органични съединения (ЛОС) във въздуха.

 • Водните пари от растенията увеличават относителната влажност в класните стаи, което би могло да намали процента на учениците, страдащи от главоболие.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel