skip to Main Content
ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  „ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА“: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕВРОПА“: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ

image
8.11.2019

Второто издание на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“ (18.10.2019) обсъди най-новите тенденции в развитието на зелените градове – както водещия световен опит, така и предизвикателствата пред българските градове, като специален акцент бе поставен на столицата София.
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов и Посланичката на Холандия Н. П. Беа тен Тъшер откриха дискусиите. На специална церемония бяха засадени луковици на лалето „Сердика“, селектирано в Холандия в чест на българското председателство на ЕС.
Световната година на растителното здраве бе включена като тема и в програмата на конференцията „Зелени градове за устойчиво развитие“ – дискутирани бяха научни, технически и регулаторни проблеми на растителното здраве.
Зеленото бъдеще на София беше представено чрез темите зацветяванията на града, проектът URBiNAT – зелен коридор в район Надежда – Софийска община, а също така и включва ли визията за утрешната ни столица идеи за градското земеделие, за развитие на екосистемните услуги, за картотекирането на зелените площи.
Споделен бе международен опит и добри практики за изграждането на зелени градове от Холандия, Полша и световното изложение в Китай.

SECOND GREEN CITIES FOR SUSTAINABLE EUROPE CONFERENCE: CHALLENGES BEFORE BULGARIAN CITIES AND BEST INTERNATIONAL PRACTICES

The second Green Cities for Sustainable Europe Conference (18.10.2019) discussed the latest trends in the development of the green cities – both the leading global experience and the challenges for the Bulgarian cities as well with a special emphasis on the capital Sofia.
The Deputy Minister of Agriculture, Food and Forestry, Chavdar Marinov and HE Bean Ten Tuscher, Ambassador of the Netherlands, opened the discussions. At a special indoor planting ceremony bulbs of the tulip variety „Serdika“, selected in the Netherlands in honor of the Bulgarian EU presidency were planted.
The World Year for Plant Health was also included in the agenda of the Green Cities for Sustainable Development Conference – the scientific, technical and regulatory issues of plant health were discussed.
The green future of Sofia was presented through the themes: Flowering in Sofia; the URBiNAT project – a green corridor in Nadezhda – Sofia Municipality; and the future vision for the Bulgarian capital city alongside with the ideas for urban agriculture, green space and vegetation filing, ecosystem services development.
International experience and good practices for building green cities from the Netherlands, Poland and the World’s Fair in China were shared.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel