skip to Main Content
България участва в европейските награди за Зелени градове за втора година

България участва в европейските награди за Зелени градове за втора година

image
19.10.2021

Изграждане на парк и озеленяване за производствено предприятие


С реализацията на този проект е облагороден районът на малък производствен комплекс с прилежащите административни сгради. Изградена е екологична и красива среда за персонала, посетителите и клиентите. Обемът на зелените площи в парка надхвърля нормите в България. По този начин се подобрява микроклимата в района и се намаляват вредните емисии.Любопитен щрих към цялостната визия на парка е наполовина вкопана сграда със затревен покрив. Ползва се както за почивка, така и за работни срещи. Чрез земно и почвено покритие сградата е вписана в прилежащата паркова среда като малък хълм.


Видово разнообразие на растителността


Запазени са съществуващите дървета, а с тях и местообитанията на различни птици. Растителността е с голямо видово разнооразие, издържлива на местния климат и почва. Вложени са както местни, така и екзотични растения с разнообразни багри на листата. Използвани са устойчиви тревни смески, подходящи за механизирано поддържане.


Дизайн


Настилките на алеите и площадките в парка са от естествени каменни плочи „Гнайс“ със земни цветове – сиво, охра, светлокафяво. За парковите елементи са използвани обработено дърво, метал и естествен камък – материали, устойчиви във времето.Дизайнът е в хармония с релефа, ландшафта и архитектурата на сградите. В парка и зелените площи са създадени растителни перспективи, задънки, солитери, алпинеуми, кътове за отдих, перголи, беседки с хармоничен парков дизайн. Ползвани са овални линии като е търсена връзката с традицията на българския двор.


Екологични решения


За поливане на зелените площи се използва дъждовна и пречистена отпадъчна вода. За целта е изграден резервоар на напоителната система и така е използван е кръговия подход. При изграждането на производствения цех и административната сграда са използвани изкопите от почва и земна маса. Така е спестено депонирането на около 100 куб. м. земни маси.

Повече информация за проекта и неговата реализация можете да намерите тук:

Candidate Bulgaria 2021 | Green Cities (thegreencities.eu)

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel